90-lecie założenia szkoły polskiej w Waplewie Wielkim, uroczyste obchody 31 V 2019 r. - Zespół Szkolno - Przedszkolny im.Rodziny Sierakowskich

Strona główna
Porozumienia Muzeum Zamkowe Malbork, Muzeum Narodowe Gdańsk Zarządzenia i pliki do pobrania Plany lekcji 2016/2017 Statut ZS-P Koncepcja pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim Program wychowawczy i profilaktyczny

Dokumenty i zarządzenia

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim

 

 

Misja i cele szkoły

Znaleźć dziedzinę, w której uczeń będzie mógł choć przez chwilę zyskać przewagę i powodzenie. „Trzeba najpierw być sobą, aby zostać kimś”.

Zgodnie z propozycją MEN – cykl I – III chcemy wychowywać pod hasłem: „umieć znaleźć się w najbliższym środowisku”, ... natomiast kl. IV – VI „Waplewo Wielkie moją małą ojczyzną”.

Cele szkoły

1. Zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości, wiedzy i umiejętności zgodnych z ich możliwościami.

2. Przygotowanie do życia w świecie.

3. Rozwijanie poszanowania dla regionalnego dziedzictwa kulturalnego przy jednoczesnym  otwarciu się na wartości  kultury narodowej i europejskiej.

4. Kształcenie szczęśliwego, aktywnego i silnego człowieka umiejącego wypowiadać swoje zdanie i wysłuchiwać opinii innych ludzi.

5. Integrowanie działań wychowawczo-opiekuńczych szkoły ze środowiskiem rodzinnym, wzajemne wspieranie się w procesie wychowawczym.

6. Rozwijanie zachowań i postaw pro zdrowotnych.

 

 

Funkcje i cele

  Kształcąca

 1. Wyposażenie ucznia w wiedzę, sprzyjającą samodoskonaleniu się.
 2. Wdrażanie do zdobywania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł.
 3. Kształcenie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów.
 4. Rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy przydatnej
  w pełnieniu odpowiedzialnych ról.
 5. Doskonalenie zawodowe oraz rozszerzenie (zdobywanie) kwalifikacji nauczycieli.

Wychowawczo-opiekuńcza

 1. Zapewnienie uczniom przyjaznego otoczenia, wolnego od wszelkich animozji.
 2. Wypracowanie szkolnego systemu wychowawczego i opiekuńczego sprzyjającego rozwojowi ucznia.
 3. Umożliwienie uczniom swobodnego formułowania opinii oraz poznanie zasad prawidłowej komunikacji.
 4. Przeciwdziałanie przemocy.
 5. Zapewnienie warunków sprzyjających samorządności uczniowskiej.
 6. Objęcie opieką materialną dzieci z najbiedniejszych rodzin.
 7. Zapoznanie z dziedzictwem kultury zgromadzonym w naszej miejscowości- kształcenie świadomości własnego pochodzenia.
 8. Wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego.
 9. Uwrażliwienie na uczucia innych.

Gospodarcza

 1. Dążenie do tworzenia nowoczesnej bazy dydaktycznej szkoły.
 2. Zapewnienie szkole właściwych warunków do nauki i pracy.
 3. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
 4. Prowadzenie działalności w celu pozyskiwania sponsorów.

Administracyjno-finansowa

 1. Doskonalenie systemu planowania i monitorowania szkoły.
 2. Właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi.
 3. Właściwe dokumentowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej obowiązku szkolnego i procesu edukacji ucznia.
 4. Właściwa praca Rady Pedagogicznej, zgodna z jej kompetencjami.  

Wizja szkoły

 1. Jesteśmy szkołą, w której panuje rodzinna atmosfera oparta na zgodnym współistnieniu, wzajemnej opiece i współpracy trzech stanów:
  • nauczycieli
  • uczniów
  • rodziców.
 2. Pielęgnujemy szacunek do tradycji kultury poczynając od dziedzictwa regionalnego do poczucia tożsamości narodowej.
 3. Podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie
  i przekazywanie wiedzy.
 4. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych: o harmonijny rozwój fizyczny, ekologię.

 

Model Szkoły Podstawowej w Waplewie Wielkim

Realizacja celów zawartych w misji szkoły gwarantuje, że uczeń nasz
będzie:
 • człowiekiem ciekawym świata- wszechstronnie przygotowanym do jego odbioru,
 • kierował się w życiu prawdą, dobrem, tolerancją i patriotyzmem,
 • dbał o zdrowie i bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne własne i otoczenia,

 

będzie chciał:
 • żyć w rodzinie,
 • żyć w społeczeństwie,
 • kierować się w życiu rozwagą i odpowiedzialnością za siebie i innych,

 

będzie umiał:
 • sprawnie i efektywnie komunikować się,
 • funkcjonować w społeczeństwie,
 • mądrze i świadomie decydować o sobie i innych,
 • uczyć się zdobywania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł,
 • efektywnie współpracować w grupie.