90-lecie założenia szkoły polskiej w Waplewie Wielkim, uroczyste obchody 31 V 2019 r. - Zespół Szkolno - Przedszkolny im.Rodziny Sierakowskich

Strona główna

Profilaktyka i bezpieczeństwo. Klasy IV - VI

Akcje profilaktyczne i charytatywne, bezpieczeństwo

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH
I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO – PROZDROWOTNYCH ORAZ WSPIERAJĄCYCH
W SZKOLE
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 1. Program profilaktyki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego            
 2. Program profilaktyki fluorkowej – fluoryzacja zębów w klasach I – VI
 3. Program dla uczniów oddziału 0 „Higiena jamy ustnej – mycie zębów”
 4. Program autorski „Czysto, zdrowo, na sportowo” – klasa III
 5. Program bezpieczeństwa „Klub bezpiecznego Puchatka” – klasa I (patronat Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Policji)
 6. Program policyjny – spotkanie z policjantem w klasach 0 – I
 7. „Mleko w szkole” , „Warzywa i owoce”

Założenia szkolnego programu profilaktyki –

 • Uczniowie wykazują się aktywnością  poprzez udział w planowaniu, organizowaniu i przygotowaniu imprez klasowych, akcji, uroczystości szkolnych.
 • Samorząd Uczniowski podejmował działania na rzecz środowiska szkolnego poprzez organizowanie imprez ogólnoszkolnych urozmaiconych konkursami (andrzejki, zabawa karnawałowa, konkurs na najładniejszy wystrój klasy), zorganizowanie dyżurów uczniowskich podczas przerw.
 • Uczniowie są uwrażliwiani  na potrzeby innych dzieci i dorosłych (działania SU, zaangażowanie w akcję „Góra grosza”, akcja „Korek”)
 • Rodzice są włączani do realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych,
 • Uczniowie biorąudział w konkursach, prezentująwiedzę, umiejętności i pożądane postawy na forum szkoły i w środowisku lokalnym i pozaszkolnym
 • Szkoła stwarza warunki do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów
 • Odbywa się  diagnozowanie potrzeb uczniów i wspieranie ich indywidualnych potrzeb i dążeń
 • Odbywa się monitorowanie zachowania uczniów i przeciwdziałanie niekorzystnym zachowaniom.

 

 W celu realizacji założeń szkolnego programu profilaktyki podejmuje się następujące działania:

 1. Propagowanie wśród uczniów poprawnych wzorców zachowań:

- światowy dzień walki z AIDS – konkurs gminny

- konkurs „Medi – test”

- konkurs wiedzy o dziejach szkoły i rodzinie patronackiej klasy I – III

- konkurs historyczny wiedzy o Waplewie i rodzinie Sierakowskich dla klas IV – VI

- ogólnopolski konkurs wiedzy pożarniczej – etap gminny i powiatowy

- apele szkolne poświęcone wybitnym postaciom:

a) apel z okazji wyboru Karola Wojtyły na papieża i  10 rocznicy jego śmierci

b) apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

c) apel z okazji rocznicy nadania szkole imienia Rodziny Sierakowskich,

d) inscenizacja jasełkowa (w szole i po za szkołą - występ w Czerninie)

- Dzień rodziny w przedszkolu

- Święto Rodziny w klasach I – III

- akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

- lekcje wychowawcze:

a) zapoznawanie uczniów z normami, dokumentami regulującymi życie szkolne,

b) rozwijanie samorządności uczniowskiej,

c) ukazywanie ważnej roli rodziny,
d) stała kontrola zachowań uczniowskich, dokonywanie przez uczniów oceny swojego zachowania.

 -stwarzanie przez szkołę alternatywnych form spędzania wolnego czasu:
a) program zajęć dodatkowych z wychowania fizycznego, efekty:

- przygotowanie uczniów do udziału w zawodach sportowych,

- rozwój sprawności fizycznej uczniów, korygowanie dysfunkcji ruchowych

                b) zajęcia kółek zainteresowań (teatralne, taneczne, historyczne, matematyczne):

- rozwijanie zainteresowań uczniów,

- kształtowanie postaw sprzyjających pozytywnemu rozwojowi  uczniów i czerpaniu radości z włożonego wysiłku i zaangażowania

- promocja szkoły w środowisku lokalnym

- kształtowanie umiejętności tworzenia kultury i uczestnictwa w niej.

II. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej
- wspólna organizacja imprez klasowych i szkolnych: klasowe andrzejki, mikołajki, zabawa karnawałowa; przy pomocy i udziale rodziców,

-    pogadanki na godzinach wychowawczych, godzinach wychowania do życia w rodzinie, religii, historii

-   dbanie o przestrzeganie norm społecznych w klasie, na przerwach, podczas oczekiwania
na autobus, w czasie wyjść i wyjazdów,

-   funkcjonowanie rzecznika praw dziecka w naszej szkole,

 III Wdrażanie do bezpieczeństwa i zachowania zdrowia , kształtowanie prawidłowych reakcji na zagrożenia 

 1. Stała opieka medyczna i pielęgniarska nad uczniami naszej szkoły:

– stałe monitorowanie stanu zdrowia i prawidłowości rozwoju fizycznego.

-  fluoryzacja zębów, prowadzona przez pielęgniarkę szkolną,

- wdrożenie zagadnień dotyczących higieny osobistej, higieny nauki, zdrowego odżywiania
w klasach nauczania zintegrowanego,

 1. Podjęcie tematyki dotyczącej okresu dojrzewania, racjonalnego odżywiania, chorób, zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska na lekcjach przyrody w klasie IV.
 2. Podjęcie tematyki prozdrowotnej na godzinach wychowawczych w klasach IV – VI (odżywianie, higiena czasu wolnego i czasu pracy, przyczyny i skutki nałogów),
 3. Zrealizowanie tematyki dotyczącej zdrowia i higieny dojrzewania na lekcjach wychowania do życia w rodzinie w klasie VI.
 4. Zrealizowanie zagadnień dotyczących zdrowia, odżywiania, ubioru w oddziałach 0 – III.
 5. Kształtowanie właściwej postawy ciała na lekcjach w - f. Wdrożenie do zachowywania bezpieczeństwa podczas gier i zabaw na lekcjach wychowania fizycznego.
 6. Promowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia na zajęciach świetlicowych,
 7. Podjęcie tematyki na godzinach wychowawczych w klasach IV – VI – zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, bezpieczeństwo czasu wolnego.
 8. Pogadanki na temat bezpieczeństwa w czasie wyjść, wycieczek, ferii.
 9. Podjęcie tematyki na lekcjach techniki:
  - bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych,
  - bezpieczeństwo ruch drogowego,

- przygotowanie do Katy rowerowej i  turnieju BRD.

- organizacja turnieju BRD na etapie gminnym, zakwalifikowanie się do etapu powiatowego

 

IV. Opieka socjalna nad uczniami z rodzin biednych, pomoc stypendialna dla uczniów zdolnych:
- pozyskanie funduszy na dożywianie dzieci – poszukiwanie sponsorów, dofinansowanie z GOPS,

- realizacja programu „Mleko”, „Owoce i warzywa”,
- pozyskanie sponsorów na paczki świąteczne z okazji Bożego Narodzenia dla wszystkich uczniów,
- zorganizowanie taniej wycieczki do Trójmiasta przy wsparciu przedstawicielek rodziny patronackiej,

- pomoc stypendialna dla uczniów zdolnych – stypendium wójta gminy Stary Targ – dla 6 osób na koniec I półrocza

- stypendia socjalne na zakup wyposażenia szkolnego –na początku roku szkolnego.